Všeobecné podmienky.

Produkt: Iniciatíva ZeM House Designs je projekt pod záštitou spoločnosti Maging, s.r.o. so sídlom v Bratislave a predstavuje Vám holistické návrhy domov, založených na princípoch BioArchitektúri. Pre ďalšie účely jednotnosti a zjednodušenia v obchodných podmienkach budeme používať skrátený názov “ZeM House Designs”.

Každý dom/dizajn je vypracovaný a obsahuje Detailné výkresy dizajnu, pozostávajúce z nasledujúcich podkladov:

Geometrická mriežka
Pôdorys
Vonkajšie pohľady
Sekčné vnútorné pohľady

Podrobné výkresy designu sú plne dimenzované (metrický alebo imperiálny systém) a sú k dispozícii v dvoch elektronických formátoch – AutoCAD a PDF. Nie sú špecifikované pre pozemok alebo lokalitu. Konštrukčné výkresy budú zaslané e-mailom kupujúcemu po obdržaní požadovanej sumy prostredníctvom bankového prevodu.

Vykonávať zmeny je možné v ktoromkoľvek z existujúcich návrhov, ak ide o menšie zmeny v usporiadaní vnútorného priestoru / miestností, úpravy veľkosti štruktúry alebo niektoré zmeny a prepracovanie vonkajšieho štýlu alebo použitých materiálov. Tieto zmeny je možné prerokovať so ZeM House Designs. Náklady na zmeny budú založené na povahe a rozsahu požadovaných zmien a budú sa líšiť od jedného projektu k ďalšiemu. Aby sa mohli vykonať zmeny, je potrebné, aby kupujúci najskôr zaplatil základný produkt ešte pred vykonaním akýchkoľvek ďalších úprav.

ZeM House Designs team je pripravený aj na prerokovanie nových individuálnych návrhov a plánov s potenciálnymi kupcami. Akýkoľvek dizajn, ktorý vznikol z tohto procesu, zostáva vlastníctvom tvorcu architekta Michael Rice a môže byť ním použitý ako produkt pre budúci predaj.

Kupujúci ktoréhokoľvek dizajnu, či už ide o štandardný dizajn, zmenený dizajn alebo úplne nový dizajn, si je vedomý, že ide o jednorazovú licenciu na využitie podrobných návrhových výkresov podľa plánu ako súčasti procesu budovania jednej budovy a nesmie použiť dizajn znova pre žiadny iný stavebný projekt, ani ho nemôže ponúkať, predávať alebo darovať inej strane.

ZeM House Designs team je pripravený na diskusiu aj o rekonštrukčných prácach na existujúcich budovách.

Detailné výkresy dizajnu sú určené výlučne na vytvorenie inšpiratívneho základu pre zložitejšiu dokumentáciu, ktorú musia pripraviť vhodní odborníci. Títo budú musieť ďalej detailne špecifikovať dizajn a plne ho zosúladiť s akýmikoľvek miestnymi regulačnými predpismi, normami a špecifickými environmentálnymi podmienkami (konštrukčný plán, projektový plán). Toto zahŕňa okrem iného štrukturálnu statickú analýzu a výpočty, otázky ochrany zdravia a bezpečnosti, protokoly a úpravy energetickej účinnosti, infraštruktúry a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré možno považovať za potrebné na úspešné schvaľovacie konanie a dokončenie budovy.

Podrobné dizajnové výkresy NIE sú určené na použitie ako konštrukčné výkresy. ZeM House Designs nie je zodpovedná pred, počas ani po realizácii, za žiadne stavebné práce, ktoré by mohli byť vykonané na základe nami dodaných Detailných výkresov dizajnu . ZeM House Designs nie je ani zodpovední za žiadnu chybu, nehodu alebo nešťastie, prípadne náklady alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť pri realizácii alebo používaní budovy.